Wat te doen bij... Wat te doen bij...

Hoe is het avondmaal geregeld? Hoe vraag je een doop aan? Wat moet je doen bij een verhuizing. Op deze en vele andere vragen vindt u hieronder antwoord.

Avondmaal
In de dienst van 9.00 u. wordt het avondmaal zittend, in de banken, gevierd. In de diensten van 10.30 u. is er lopend avondmaal. Dan is er behalve wijn ook druivensap.
In de dienst van 19.00 u. wordt het avondmaal bediend aan de aanwezigen in de eerste 6 kerkbanken beneden.
Kinderen zijn welkom aan het avondmaal evenals leden van andere kerken.

Avondmaal aan huis
Als u slecht ter been bent, bestaat de mogelijkheid dat u het avondmaal thuis kunt vieren. U moet dan wel over kerktelefoon beschikken. Een diaken komt dan naar u toe en als in de kerk brood en wijn worden gedeeld, doet hij/zij dat bij u thuis. Het is erg fijn als u uw huiskamer open stelt voor anderen die ook graag avondmaal willen vieren en eveneens niet naar de kerk kunnen gaan. U kunt hierover contact opnemen met uw ouderling of diaken.

Belijdenis
Wie belijdenis van zijn of haar geloof wil afleggen, kan dat doen na de zgn. belijdeniscatechese, verzorgd door de predikanten van Centrum Noord en Zuid. Er zijn ook andere momenten denkbaar: bijv. op je trouwdag, de dag dat je je kind laat dopen of de dag dat je een ambt (ouderling of diaken) op je neemt.

Bezoek predikant
Uw wijkpredikant probeert in de loop van de tijd met u allen kennis te maken door u thuis te bezoeken. Maar bezoek aan mensen in moeilijke omstandigheden (ziekte, rouw, spanningen)  gaat uiteraard voor.U kunt uw wijkpredikant ook zelf bellen (266653). De meest geschikte tijd is ’s morgens tussen 8.45 en 9.15 u. en ’s middags tussen 17.30 – 18.00 u. Daarbuiten is de kans groter dat u hem niet thuis treft, maar u mag het gerust proberen.

Bezoek pastoraal werker
Voor onze leden in de secties 8 (gedeeltelijk), 9 (Adm. Helfrichstraat, Sallandsestraat), 10 (De Spinde) en 11 (De Mulderij en De Spinde) en 15 (de Meander en de Overlaat) is een pastoraal werker aangesteld: mw. Noortje de Lange-van der Lugt. Zij komt in principe altijd op afspraak. Daarvoor neemt zij zelf contact met u op, maar u kunt haar ook zelf bellen, bij voorkeur tussen 8.45 en 9. 15 u. en ’s middags tussen 17.30 – 18.00 u. Tel: 266653.

Catechisatie
Na de startzondag in september wordt bij alle leden een overzicht bezorgd met daarop het aanbod van catechisatie, jeugdwerk en leerhuizen. Voor de jeugd van 12 -16 is er Provider: een heel gevariëerd aanbod van onderwerpen en werkvormen. Voor de jeugd van 16+ en 18+ verzorgen de predikanten van Centrum Noord en Zuid de catechese. Voor ouderen is er het programma van Vorming en Toerusting.

Doop
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neemt u contact op met uw wijkpredikant. Hij kan u vertellen welke zondagen daarvoor zijn aangewezen. Voorafgaande aan de doop zal hij met de doopouders een doopgesprek hebben. Doop- en belijdende leden kunnen hun kind ten doop houden.

Geboorte
Wanneer er een kleintje in uw gezin is geboren stelt u de wijkpredikant op de hoogte, bijv. door het geboortekaartje toe te sturen. Hij zorgt er dan voor dat het wijkteam en het kerkelijk bureau geïnformeerd worden. Hij zal ook contact met u opnemen en o.a. vragen of u de geboorte op het wekelijkse mededelingenblad vermeld wilt hebben.

Huwelijk
Als u trouwt en uw huwelijk wilt laten inzegenen in de kerk, neemt u daarvoor ruim van te voren (minimaal drie maanden) contact op met uw wijkpredikant. U moet zelf een kerkzaal bespreken bij de koster-beheerder van het gebouw. Voor de Höftekerk is dat dhr. Klinge (267997), voor de Stephanuskerk mw. Meijer (266687), voor de Witte of Lambertuskerk mw.  Breukelman-Breedveld (262204) en voor de Hessenwegkerk dhr. van Meerveld (262216).

Kerktelefoon
Voor wie niet meer naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid van kerktelefoon. Over de radio/tv kunt u dan meeluisteren naar de dienst in de Höfte of Stephanuskerk. De aansluiting van de kerktelefoon wordt verzorgd door de diakonie. Meer informatie bij . Aan de kerktelefoon S. Bakker (260186). Aan de kerktelefoon zijn abonnementskosten verbonden, ong. 8 Euro per maand. De diensten zijn ook te volgen via internet: http://www.kerkomroep.nl/

Overlijden
Bij een sterfgeval belt u uw wijkpredikant of pastoraal werker. Hij/zij maakt met u dan een afspraak voor een bezoek op korte termijn om te condoleren en om verder te overleggen voor de dienst bij begrafenis of crematie.

Verhuizing
Als u van adres verandert, meldt u dit aan uw wijkpredikant of pastoraal werker. Zij geven het dan door aan het kerkelijk bureau en stellen het wijkteam op de hoogte.

Verjaardagsfonds
De contactpersonen schenken aandacht aan uw verjaardagen. Als u wilt mag u iets geven voor het verjaardagsfonds. De opbrengst daarvan is bestemd voor de opbouw van onze wijkgemeente. We betalen er die dingen van die niet voor rekening van de algemene middelen komen, zoals bv. het startweek-end.

Ziekenhuisopname
Wanneer u voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis moet zijn, kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of wijkpredikant of pastoraal werker. Uw wijkpredikant of pastoraal werker gaat doorgaans één keer in de week naar het ziekenhuis om de gemeenteleden daar te bezoeken. Hij/zij zorgt er ook voor dat uw naam op het zondagse medelingenblad wordt vermeld. Meldt het hem/haar ook als u weer naar huis terug mag.

Zorgwoningen
Als u verhuist naar een zorgwoning (bv. Clara of Oostloorn) blijft u de predikant of kerkelijk werker houden, die u hebt. Ds. of mw. de Lange komen u dus geregeld bezoeken als u bv. naar Oostloorn of het Welgelegen bent verhuisd.                     
In onze wijk staan ook de nodige zorgappartementen aan de Burg. Bramerstraat. Als u hier komt te wonen geldt dezelfde regel. U houdt de predikant of kerkelijk werker die u had. Dus was uw vorige adres in bv. Baalder of Kloosterhaar dan houdt u ds. van der Wel of ds. van de Griend.
Deze regel geldt voor de hele classis. Komt u van buiten de classis naar een zorgwoning in onze stad, dan geldt de regel niet. Dus kwam u van bv Ommen naar een zorgwoning in Hardenberg, dan houdt u niet uw predikant uit Ommen, maar krijgt u de predikant of kerkelijk werker die Clara, Oostloorn (mw. Jonkers) of de zorgwoningen aan de Burg. Bramerstraat (mw. de Lange) bedient. 
En omgekeerd: verhuist u naar buiten de classis, dan houdt u niet de predikant of kerkelijk werker die u in Hardenberg hebt.

terug